Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

Wizyta u nowego dyrektora TPN

4 września 2014 roku reprezentacja Zarządu Głównego PTT, w składzie prezes Józef Haduch oraz Nina Mikołajczyk i Barbara Morawska-Nowak z Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT złożyła wizytę nowemu dyrektorowi TPN, Szymonowi Ziobrowskiemu. Omówiliśmy wszystkie aktualne problemy Parku z transportem konnym na trasie Palenica Białczańska – Włosienica na czele.
Prezes Haduch zaprezentował koncepcję zintegrowanego transportu ekologicznego w Zakopanem, który miałby na celu zredukowanie nadmiernego ruchu samochodowego na Podtatrzu. Zaproponował linię tramwajową z Poronina do wylotu dol. Chochołowskiej i korespondujące z nią autobusy hybrydowe o napędzie elektrycznym na Palenicę (a może też i na Włosienicę) oraz do Kuźnic. Widzi także potrzebę zorganizowania parkingów „park and ride” - zostawianie samochodów i przesiadanie się na komunikację zbiorową.
Dyrektor poinformował nas, że parking na Palenicy będzie wkrótce remontowany i modernizowany, więc nie rozwijaliśmy tematu jego obecnego stanu. Co do zaprezentowanej koncepcji transportu w Zakopanem jest „za”, ale nie jest to w jego gestii – powinniśmy na ten temat rozmawiać ze starostą powiatu tatrzańskiego.
Osobiście poszłabym dalej, co już kilkakrotnie dawniej prezentowałam – parkingi „park and ride” między Nowym Targiem a Szaflarami i przesiadanie się na kolej wahadłową Nowy Targ – Zakopane.
Dyrektor zgadza się na dalsze nieodpłatne udostępnianie PTT swoich pomieszczeń i współudział w organizowaniu sympozjów np. z okazji kolejnej okrągłej rocznicy TPN. Nie zgodził się natomiast na rozprowadzanie przez Park naszych Pamiętników PTT, gdyż Park ma problemy ze sprzedażą wydawnictw własnych. Zwróciłam uwagę na pomijanie prezentacji wydawnictw PTT w kwartalniku „Tatry”. Poprosił panią prowadzącą obecnie Dział Wydawnictw Parku, która otrzymała nasz nowy Pamiętnik tom 21, aby został on mówiony w kolejnym numerze „Tatr”.
Nowy dyrektor zrobił na nas dobre wrażenie. Na koniec wizyty zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Barbara Morawska-Nowak


pamiątkowe zdjęcie z dyrektorem TPN Szymonem Ziobrowskim

Zjazd Delegatów PTT w Kozach

Po krótkiej przerwie na kawę i ciastko, 7 czerwca br, o godz. 12.30 rozpoczął się Zjazd Delegatów PTT. Przybyłych na Zjazd Delegatów przywitał Prezes ZG PTT Józef Haduch. Następnie prezes Koła PTT w Kozach, Miłosz Zelek, główny organizator i gospodarz uroczystości w Pałacu Czeczów przywitał obecnych i zachęcił do zwiedzenia Pałacu i zapoznania się z jego obecną działalnością.
Prezes Haduch poinformował zebranych delegatów, że Zjazd został zwołany zgodnie z obowiązującym prawem dla zatwierdzenia sprawozdań, merytorycznego Organizacji Pożytku Publicznego i finansowego PTT za rok 2013.
Przewodniczącym Zjazdu został wybrany wiceprezes Nikodem Frodyma, a sekretarzem – Barbara Morawska-Nowak. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołano Szymona Barona (Bielsko-Biała), Janinę Mikołajczyk (Łódź) i Roberta Stanisławskiego ( Kraków).
Nastąpiła prezentacja sprawozdań. Prezes Józef Haduch zapoznał zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym OPP z działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za rok 2013, a Barbara Rapalska, p. o. skarbnika – ze sprawozdaniem finansowym PTT za ten rok. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres 17.11.2013 - 31.12.2013 przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Zawiła, a przewodniczący Tomasz Gawlik – Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za ten sam okres.
Szymon Baron jako przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w swym protokole stwierdził obecność 47 delegatów. W drugim terminie można uznać za prawomocny Zjazd bez względu na liczbę delegatów. Wobec tego odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP za rok 2013.
Zjazd stał się okazją do jeszcze jednej ważnej uchwały, podjętej także jednogłośnie o poszerzeniu składu o jedno miejsce. Na to miejsce w imieniu Zarządu Głównego, prezes Józef Haduch zarekomendował jako skarbnika Joannę Gąsiorek z oddziału w Chrzanowie i poprosił, aby się przedstawiła. Joanna Gąsiorek już przez pół roku pomagała prowadzić finanse i dała się poznać jako solidna i odpowiedzialna osoba. Obecnie w skład Zarządu Głównego wchodzi 20 członków - w tym Prezes.
Mogę jeszcze odnotować wypowiedzi kol. Jana Weigla, który zaapelował, aby więcej oddziałów postarało się uzyskać osobowość prawną (jak dotąd osobowość prawną mają tylko 4 oddziały). Kol. Weigel poprosił też o rozsyłanie sprawozdań do wszystkich delegatów drogą elektroniczną, podobnie jak robi to Polski Związek Alpinizmu. W kolejnej wypowiedzi kol. Weigel ustosunkował się do pytania: czy powoływać Klub Wysokogórski PTT. Obecnie nie widzi szansy na powoływanie KW PTT. Na koniec ustosunkował się do pomysłu zorganizowania konkursów dotyczących powojennej historii PTT, w tym roku 1950. Po roku 1989 nie było wystąpienia do Sądu w sprawie anulowania ustawy o rozwiązaniu PTT w 1950 r.; a jego zdaniem należało skierować tę sprawę do Sądu Administracyjnego. Sprawa byłaby być może wygrana, ale ówczesny Zarząd Główny zrezygnował z podjęcia tematu.
Barbara Morawska-Nowak nawiązała do obchodów Święta Wolności w 25 rocznicę częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Przypomniała, czym rok 1989 był dla PTT. Mogliśmy legalnie zorganizować się i na I Zjeździe Delegatów 7 października 1989 r. podjąć uchwalę o powrocie do nazwy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Obecnie czas pomyśleć o przypomnieniu tej rocznicy.
Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący Zjazd, Nikodem Frodyma, podziękował delegatom za przybycie oraz organizatorom z Koła PTT w Kozach za przygotowanie posiedzenia, zaprosił delegatów do udziału w podsumowaniu akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014” i ogłosił zamknięcie Zjazdu.

Barbara Morawska-Nowak


w trakcie obrad Zjazdu Delegatów PTT (fot. Jerzy Zieliński)

III posiedzenie Zarządu Głównego PTT za nami

W sobotę 7 czerwca 2014 r. w pięknie odrestaurowanym pałacu Czeczów w Kozach koło Bielska-Białej o godz. 10.00 rozpoczęło się III posiedzenia ZG PTT. Z obszernym programem musieliśmy się zmieścić w dwie godziny, bo po półgodzinnej przerwie rozpoczynał się Zjazd Delegatów PTT mający zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne OPP i sprawozdanie finansowe za rok 2013. Po formalnych punktach porządku dziennego sprawozdanie merytoryczne OPP odczytał prezes Haduch, a następnie finansowe – Barbara Rapalska jako p. o. skarbnika. Zebrani bez dyskusji zaakceptowali te sprawozdania, które podpisane przez wszystkich członków Zarządu Głównego mają być wysłane do Departamentu Pożytku Publicznego.
Następnie prezes Haduch zapoznał zebranych z rezygnacją Mariusza Ryńcy z funkcji sekretarza i członka Zarządu Głównego. Oceniał go pozytywnie, ale w tym wypadku musiał taką rezygnację przyjąć. Na to miejsce zaproponował Natalię Zacharewicz poleconą przez Roberta Stanisławskiego z Koła PTT w Balicach i poprosił kandydatkę aby zaprezentowała się zgromadzonym. Faktycznie Natalia pełni nieformalnie swą funkcję od 2 miesięcy, teraz na tym posiedzeniu Zarządu Głównego została jednogłośnie wybrana na miejsce Mariusza Ryńcy.
Wojciech Szarota przedstawił stan kadry przewodnickiej w PTT na podstawie informacji uzyskanej z nie wszystkich oddziałów: obecnie mamy 86 przewodników beskidzkich, 8 tatrzańskich, 2 sudeckich i 6 po Górach Świętokrzyskich. Oddział w Bielsku-Białej jest po części ogólnej kursu dla kandydatów na przewodników beskidzkich. Tym niemniej Zarząd Główny chciałby kurs zorganizować i widzi możliwość dofinansowania takiego kursu z puli miasta Kraków lub Marszałka Małopolskiego, a nawet ze środków unijnych. Muszą być jednak kandydaci na taki kurs i każdy oddział winien wydelegować chętnych z grona swoich członków. Zaproponowana zamieszczenie takiego apelu na stronie Zarządu Głównego i w „Co słychać”.
W sprawie Klubu Wysokogórskiego wypowiedział się Szymon Baron, szerzej o tym mówiono później na Zjeździe PTT.
Robert Stanisławski jako członek Komisji przedstawił sprawy GOT. Ważne jest, aby oddziały miały w swej dyspozycji książeczki GOT, aby zainteresowani mogli je nabywać.
Wnioski jakie napłynęły do Komisji Odznaczeń ZG PTT przedstawił Szymon Baron. Zaproponowano uchwał od ręki w sprawie 3 złotych odznak PTT z kosówka oraz dyplomów i odznak XX lat w PTT i dyplomów za X lat w PTT dla Oddziału PTT w Opolu, który za tydzień będzie obchodził XXV-lecie swego istnienia. Natomiast wnioski Oddziału PTT w Dęblinie w sprawie odznaczeń państwowych zostaną skierowane do Ministerstwa Sportu i Turystyki z naszym poparciem, a złota odznaka z kosówką dla Oddziału zostanie wręczona na X Zjeździe Delegatów PTT zgodnie z uchwałą.
Szymon Baron zasygnalizował tylko zakończenia akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” zapraszając obecnych o wzięcie udziału w tym wydarzeniu, po Zjeździe Delegatów, o godz. 13.30.
Podobnie zasygnalizowano tylko tworzenie programu Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera w 2015 roku (Barbara Rapalska) i wydanie Pamiętnika PTT tom 22 (Barbara Morawska-Nowak) bo czas zaczynał już naglić. Prezes zapowiedział oddzielne spotkania w tych sprawach w mniejszym gronie, w lipcu br.
W ramach wolnych wniosków zasygnalizowano obchody 100-lecia II Brygady Legionów i organizowane w związku z tym obchody w dniach 30.IX-4.X. w Rafajłowej przez Towarzystwo Karpackie (więcej informacji w internecie na stronie Tow. Karpackiego).
Zimowa Olimpiada Kraków 2022 upadla, bo referendum pokazało, że większość mieszkańców Krakowa nie popiera jej. Komisja Ochrony Przyrody włączyła się pismem do Ministerstwa Środowiska w obronie dewastowanego Beskidu Małego związanego z rozbudową ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu.
Prezes Haduch był w Warszawie na rozprawie w NSA w sprawie naszej odznaki organizacyjnej i opowiedział o jej przebiegu korzystnym dla PTT.
Wiceprezes Szarota poinformował o konkursie historycznym organizowanym przez O/Beskid „Czy PTT mogło się nie rozwiązywać w 1950 r.?”
Posiedzenie ZG PTT udało się zakończyć o 12.15., a następnie pospiesznie wypić kawę, zjeść do niej dobre ciastko i wracać na salę, bo już rozpoczynał się Zjazd Delegatów PTT.

Barbara Morawska-Nowak


uczestnicy posiedzenia ZG PTT w Kozach (fot. Jerzy Zieliński)

IV posiedzenie Prezydium ZG PTT za nami

W sobotę, 10 maja br. o godz. 11.00 w schronisku na Turbaczu odbyło się czwarte w IX kadencji, posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTT poświęcone zapoznaniu się ze sprawozdaniami: merytorycznym i finansowym PTT jako organizacji pożytku publicznego za rok 2013. Sprawozdanie było przygotowane przez Prezesa J. Haducha według formalnie wymaganego szablonu. Na dzisiaj jest 1988 członków PTT. Zwróciłam uwagę, na przyrost ilościowy niektórych oddziałów, w związku z zakładaniem na terenie ich działania szkolnych kół PTT. Prym wiedzie tu Oddział PTT w Chrzanowie, który doszedł do 343 członków. Tak trzymać! Bez młodzieży w PTT towarzystwo uwiędnie, a okres aktywności oddziałów przeminie. Na Turbaczu mogliśmy poznać rozkwitający oddział PTT w Tarnowie, najpóźniej reaktywowany. Widać, że członkowie, którzy licznie wzięli udział w jubileuszu 90-lecia PTT w Tarnowie dobrze się czują i bawią w naszym towarzystwie i zapewne podobnie jak inni uczestnicy będą miło wspominać Dni Gór PTT na Turbaczu.
Wracając do obrad Prezydium, Barbara Rapalska przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2013 i stan bieżący finansów PTT. Rok 2013 był rokiem zmiany władz PTT, nowy Zarząd rozpoczął działalność po Zjeździe, praktycznie w grudniu 2013. Do tego czasu musieliśmy znaleźć skarbnika i sekretarza, w związku z szybką rezygnacją kol. Mariusza Ryńcy. Osoby te już rozpoczęły działalność – Joanna Gąsiorek na stanowisku skarbniczki i Natalia Zacharewicz – na stanowisku sekretarki.
Jednakże, aby mogły być oficjalnie zarejestrowane w KRS muszą być zaakceptowane na Walnym Zjeździe Delegatów PTT.
Prezes poinformował o nieprzyznaniu dofinansowania przez Urząd Miasta Kraków na 22 tom Pamiętnika PTT i będziemy musieli myśleć, jak zgromadzić na ten cel pieniądze. Dlatego tak istotną rzeczą jest nasilenie sprzedaży tomu 21, poświęconemu 140-leciu istnienia naszego Towarzystwa i pozostałych, dostępnych jeszcze tomów.
Prezes poruszył także temat ew. częstotliwości rozsyłania informatora PTT „Co słychać?”, aby obniżyć koszt dystrybucji przez Zarząd Główny. Każdy numer jest na stronach www.ptt.org.pl. Kto chce, może sobie i przeczytać i wydrukować na swój użytek. Gdyby jednak chciał sobie zbierać powielane gazetki, może wpłacić na konto ZG PTT określoną sumę roczną określając ją jako „darowiznę na ‘Co słychać?’” Ok. 10 osób tą drogą regularnie otrzymuje nasz informator, może być ich więcej.
Zachęcam do śledzenia artykułów i informacji w ,,Co słychać?’’. Nasza gazetka podnosząc swój poziom podaje ich coraz więcej, szczególnie na temat działalności PTT oraz jego oddziałów i kół, których nigdzie indziej nie znajdziemy.
Kolejny punkt obrad Prezydium poświęcony był przygotowaniom do Zjazdu Delegatów PTT w Kozach k/Bielska-Białej, który rozpocznie się 7 czerwca br., o 12.15 (I termin), 12.30 (drugi termin).
Przypominam, ze delegaci wybrani na IX Zjazd PTT w listopadzie 2013 roku zachowują swe mandaty na całą kadencję i zobowiązani są corocznie zatwierdzać sprawozdania z działalności OPP. Zatem głównym celem Zjazdu w Kozach będzie przyjęcie sprawozdań za rok 2013, które dopiero po ich zatwierdzeniu przez Zjazd Delegatów będą mogły być wysłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od ich przyjęcia zależy nasz status organizacji pożytku publicznego.
Wcześniej, od godz. 10.00 przewidziane jest posiedzenie Zarządu Głównego PTT, a po Zjeździe uroczyste podsumowanie organizowanej przez OPTT/Bielsko-Biała akcji ,,Sprzątamy Beskidy z PTT-2014’’.
Organizatorem posiedzeń w Kozach jest Oddział PTT w Bielsku-Białej, a obrady odbędą się w odnowionej rezydencji Pałacu Czeczów, przedwojennych właścicieli Kóz. Warto dodać, że w Kozach aktywnie działa Koło PTT założone przez Oddział PTT w Bielsku-Białej.

Barbara Morawska-Nowak


uczestnicy posiedzenia Prezydium ZG PTT w schronisku PTTK na Turbaczu

XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT

Podczas IX Zjazdu Delegatów PTT , który odbył się w listopadzie 2013 r. wiceprezes Oddziału PTT w Tarnowie, Janusz Foszcz zapraszał członków i sympatyków PTT z całej Polski na obchody 90-lecia tarnowskiego PTT. Pojawił się pomysł, aby w ramach tego wydarzenia zorganizować XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT…
Minęło pół roku. Pierwsi przedstawiciele Oddziałów PTT z Tarnowa i Sosnowca do schroniska PTTK na Turbaczu dotarli już w piątkowe popołudnie, 9 maja 2014 r., natomiast w ciągu kolejnych dwóch dni na gorczańskich szlakach zaroiło się od czerwonych polarów z biało-zielono-białym paskiem na piersi…
Oddział PTT w Bielsku-Białej wyruszył niebieskim szlakiem z Koninek przez Suchy Groń i Czoło Turbacza, sprzątając ten szlak wraz z grupą z Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014”. W ramach tej akcji od drugiej strony, z Nowego Targu Kowańca, wyruszyli koledzy z Oddziału PTT w Chrzanowie, którzy wraz z Kołem Miłośników Beskidów „Diablaki” z Dąbrowy Górniczej sprzątali zielony szlak oraz członkowie Koła PTT w Kozach, którzy wybrali żółty szlak. Z Obidowej przez Bukowinę Obidowską i Bukowinę Miejską do schroniska na Turbaczu dotarli sprzątając szlaki przedstawiciele Oddziału PTT w Łodzi. Koledzy z Jaworzna przybyli z Rabki Słone przez Maciejową i Stare Wierchy, a nowosądeczanie dotarli do schroniska na Turbaczu również Głównym Szlakiem Beskidzkim, lecz z przeciwnej strony - wystartowali bowiem z Przełęczy Knurowskiej.
W XXIX Ogólnopolskim Spotkaniu Oddziałów PTT na Turbaczu wzięło udział łącznie ponad 170 osób z Oddziałów PTT w Bielsku-Białej (w tym K/Kozy), Chrzanowie, Jaworznie, Krakowie (w tym K/Balice i K/Oświęcim), Łodzi, Mielcu, Nowym Sączu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sosnowcu i Tarnowie. Byli też dość przypadkowo przedstawiciele byłego Oddziału PTT w Gdańsku. Niektórzy przyjechali tylko na sobotę, lecz zdecydowana większość postanowiła w doborowym towarzystwie spędzić również niedzielę.
Organizatorzy zapewnili nam szereg atrakcji. Pierwszą z nich była wspólna wycieczka na Jaworzynę Kamienicką, gdzie przy Bulandowej Kapliczce krótko przedstawiono historię Oddziału PTT w Tarnowie do roku 1950. W drodze powrotnej mieliśmy okazję zobaczyć przepiękną panoramę Tatr ze szczytu Kiczory. Następnie spotkaliśmy się wszyscy w sali kominkowej schroniska, by obejrzeć multimedialną prezentację na temat działalności tarnowskiego PTT od reaktywacji w roku 2008. Sala wypełniona była po brzegi, a zabawne komentarze prowadzącego prezentację Janusza Foszcza wywoływały co chwilę salwy śmiechu oraz gromkie brawa. Były gratulacje i prezenty od kolegów z innych oddziałów.
Gdy za oknem zrobiło się ciemno, spotkaliśmy się przy ognisku, gdzie mieliśmy okazję już w luźniejszej atmosferze poznać koleżanki i kolegów z innych oddziałów PTT oraz porozmawiać na tematy nie tylko górskie. Było pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewy i doskonała atmosfera.
Nie był to jednak koniec sobotnich atrakcji. Po powrocie do schroniska większość z nas wzięła udział w wieczorze tanecznym, a przy dobrej muzyce bawiliśmy się prawie do trzeciej nad ranem.
Ostatnim punktem XXIX Ogólnopolskiego Spotkania Oddziałów PTT była wspólna, niedzielna msza św. Punktualnie o 9:15 zebraliśmy się przy Szałasowym Ołtarzu na Hali Turbacz, gdzie ks. Rafał Zieliński COr odprawił mszę św. w intencji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po jej zakończeniu członkowie PTT rozeszli się w różnych kierunkach.
Organizatorom, przede wszystkim Januszowi Foszczowi, Arturowi Marciowi i Kindze Buras, należą się ogromne podziękowania za sprawne i ciekawe zorganizowanie naszego corocznego spotkania oraz gratulacje za ciekawą i urozmaiconą działalność, o której mieliśmy się okazje przekonać, a wszystkich członków i sympatyków PTT już teraz zapraszamy na przyszłoroczne, jubileuszowe, XXX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT. Gdzie? Tego jeszcze nie ustalono, ale wiemy jedno – na pewno spotkamy się w dobrym Towarzystwie!

Szymon Baron


pamiątkowe zdjęcie przy Szałasowym Ołtarzu na Hali Turbacz (fot. P. Klesiewicz)